Søknad til Kreativt Europa

Prosjektet Feed the Future ved Bærum Kulturhus har sendt søknad om 2 mill. euro til EUs Kreativt Europa-midler.

 

Bærum Kulturhus sendte 7. sept. en søknad om 2 mill. euro til EUs Kreativt Europa-midler for prosjektet Feed the Future.

Søknaden gjelder for Kreativt Europas største format (Large Scale) og innebærer et samarbeid med 16 partnere i fra 10 europeiske land i perioden mai 2022 – vår 2025.

 

Feed the Future har to mål:

·        Nå ut med dans som kunstform til ungdom i aldersgruppen 10-18 år.

·        Styrke kompetansen til dansekompanier i Europa for å utvikle og vise forestillinger og publikumsaktiviteter for ungdom.

 

Prosjektet skal blant annet:

·        Produsere syv nye danseforestillinger, med tilhørende formidlingsaktiviteter, for ungdom i alderen 10 – 18 år.

·        Gjennomføre en bærekraftig turné med de syv forestillingene til totalt 70 spillesteder. Totalt vil ca. 28 000 ungdommer enten være publikum eller delta i ulike aktiviteter.

·        Arrangere ni profesjonelle seminarer om dans og ungdom for det profesjonelle dansemiljøet i Europa.

·        Arrangere fire mini-festivaler hvor minst 3 av forestillingene skal vises.

·        Avholde en stor Feed The Future-festival og internasjonal konferanse hvor alle produksjonene vises. Dette som en del av Europeisk kulturby Bodø2024.

 

Prosjektet består av 16 partnere fra Island i nord, til Hellas i sør. Disse representerer syv ulike koreografer og dansekompanier, og ni arrangører med kompetanse innen formidling, ungdom og dans.

Bærum Kulturhus, som prosjektleder, er ansvarlig for søknaden, gjennomføring og rapportering av prosjektet.

Ingen norske kulturinstitusjoner har tidligere ledet et EU-støttet «Lagre Scale» scenekunstprosjekt. Norske institusjoner har vært deltakere i 19 ulike prosjekter, men ikke hatt rollen som leder.

 

Bakgrunn:

Bærum Kulturhus har over 20 års erfaring med å vise norsk og internasjonal dans for publikum i stor Oslo-regionen, og har erfart at det er vanskelig å nå ut med dans til ungdom i alderen 10-18 år. Det lages få forestillinger, og det er økonomisk ikke attraktivt nok for dansekompanier å produsere for denne aldersgruppen.

Etter å ha diskutert denne problemstillingen med en rekke personer i det europeiske dansemiljøet, fant Bærum Kulturhus ut at dette burde være et satsingsområde for EU: Presentere danseforestillinger og tilknyttet publikumsaktiviteter med høy kunstnerisk kvalitet til ungdom. I tillegg var det også et stort behov for å styrke dansemiljøets kompetanse om hvordan skape og nå ut til denne viktige målgruppen.

 

– Det har vært en utrolig lærerik, spennende og krevende prosess. Å få 16 organisasjoner fra 10 ulike land og kulturer til å samarbeide og bygge et felles prosjekt av den størrelsen har bydd på utfordringer, men desto mer gledelig at vi har fått det til. Selv under koronapandemien, uten fysiske møter.  Uansett, om søknaden går igjennom eller ikke, vil noen av forestillingene bli produsert, og vi har sammen knyttet et sterkt nettverk av svært sentrale aktører i det Europeiske dansefeltet, som helt sikkert kommer til å gi oss alle mye, avslutter prosjektleder Marianne Bilger.

 

FAKTA OM Feed the Future og Kreativt Europa

Budsjettramme

Feed the Future-prosjektet har en total kostnadsramme på 7 mill. euro, og det søkes om støtte fra EU på 2 mill. euro. Det resterende beløpet på 5 mill. euro er bidrag fra de 13 hovedsamarbeidspartnere i form av arbeidsinnsats, teknisk assistanse, husleie, kommunikasjon og prosjektledelse.

Bærum Kulturhus’ egenandel vil være på 717 000 euro.

 

Partnere

Hovedsamarbeidspartnere (dansekompanier og arrangører)

 

Dansekompanier

–       CCN2/Yoann Bourgeois, Frankrike

–       Compagnie Michele Noiret, Belgia

–       Iceland Dance Company, Island

–       Ingri Fiksdal, Norge

–       La Veronal, Spania

–       RootlessRoot, Hellas

–       Spitfire Company, Tsjekkia

 

Arrangører

–       Bærum Kulturhus, Norge

–       EN-KNAP, Slovenia

–       Estudios Victor Cordon, Portugal

–       Mercat de les Flors, Spania

–       Purple Festival, Tyskland

–       Stormen Kulturhus, Norge

 

Samarbeidspartnere

Kalamata Dance Festival (Hellas), Brageteateret (Norge) og Tanec Praha, Tsjekkia.

 

 

Om Creative Europe/Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.

 

Large scale project/stort samarbeidsprosjekt krav:

·        Minimum ti partnere fra minimum ti land; inntil 48 måneders prosjektperiode;

inntil 2 000 000 euro i støtte; støtten fra Kreativt Europa kan utgjøre maksimalt 60 % av prosjektbudsjettet.

For spørsmål om søknaden og Feed the Future-prosjektet, kontakt:

 

Prosjektleder Marianne Bilger, Bærum Kulturhus:

marianne.bilger@baerum.kommune.no

93 86 58 01

 

Kulturhussjef Kai Gustavsen, Bærum Kulturhus:

kai.gustavsen@baerum.kommune.no

90 63 99 46