Dansenett Norge

Et unikt samarbeid søttet av Kulturdepartementet.

En modell for turnévirksomhet av dansekunst i Norge er under utvikling. Dansenett Norge etableres som et prosjekt i regi av Dansens Hus i samarbeid med de regionale sentrene: Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge og RAS - Regional Arena for Samtidsdans.

Kulturdepartementet la høsten 2017 3 millioner på bordet og Danseinformasjonen stilte kunstnerisk leder ved Dansens Hus, Un-Magritt Nordseth, fem spørsmål for å finne ut mer om Dansenett Norge.

"Dansenett Norge er et unikt samarbeid mellom noen av landets mest erfarne regionale kompetansesentre for dans og Dansens Hus. Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT og Sandnes kunst & kulturhus v/RAS og Dansens Hus har det siste året samarbeidet for å etablere et turnénettverk for å øke tilbudet av dansekunst i hele landet. Det har vært en lenge ønsket satsning fra dansefeltets side og ligger også som en forventning fra Kulturdepartementet i strategien Dans i hele landet. Det er derfor svært gledelig at vi nå fikk dette til. Kulturdepartementet har bevilget pengene fra tippemidlene, noe som betyr at det ikke skal behandles i Stortinget i løpet av høsten og at vi dermed kan starte arbeidet mye tidligere enn planlagt.
 
Målsettingen for Dansenett Norge er å:

•    Øke publikumsbesøket i hele landet.
•    Turnere produksjoner av en karakter som ellers bare hadde blitt vist i de største byene.
•    Styrke kjennskapen til, og interessen for, samtidsdans.
•    Sørge for at norske danseproduksjoner blir vist flere ganger og flere steder.
•    Styrke arrangørleddet for profesjonell dansekunst.

 

2. Hva er de fem partnernes rolle og hvordan skal midlene fordeles?

Dansens Hus har fått midler for 2018 og skal være nasjonal koordinator for nettverket. Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT og RAS vil være regionale koordinatorer og organisere turnéer og sørge for samarbeid regionalt. Koordinatorene er medlemmer av nettverket, mens visningsarenaene vil variere avhengig av programtilbud og lokale forutsetninger.

 

3. Det finnes flere regionale kompetansesentre for dans i Norge. Hvordan ble de fem samarbeidspartnerne i Dansenett Norge valgt ut?

De er valgt ut fordi at de, som nevnt over, er noen av de regionale kompetansesentrene med mest erfaring, muligheter og ressurser for å kunne avvikle forestillinger på turné. Det er få andre som har kommunisert at de har ressurser til det. Blant annet er det nødvendig med tilgang på scener. Vi ser for oss at nettverket kan utvides på sikt. Uansett vil andre regionale kompetansesenter være viktige samarbeidspartnere i arbeidet fremover, slik for eksempel Dans i Trøndelag er.

 

4. Hvordan velges produksjonene som får turnere? Kan kunstnerne søke om å bli med?

Vi er i en tidlig fase og har ikke på nåværende tidspunkt utarbeidet rutiner og kriterier for søknadsprosesser. Det jeg foreløpig kan si er at det skal opprettes en programkomité som får ansvaret for den kunstneriske programmeringen og at det blir valgt ut en prioritert liste over kompanier som er aktuelle. Arrangørene velger deretter forestillinger som er aktuelle regionalt for seg og sine lokale samarbeidspartnere. På sikt ønsker vi at kunstnere skal kunne henvende seg direkte til Dansens Hus eller de regionale kompetansesentrene.

Partnerne i Dansenett Norge hadde møet i september 17 og lagde en god struktur og utarbeide rutiner og kriterier for søknadsprosesser etc. for programmeringen. Planen er at dette er klart innen 1. desember 2017.

 

5. Hvordan ser fremdriften i prosjektet ut?

Først må vi få samlet oss og deretter utarbeide en god samarbeidsmodell. På septembermøtet står organisering, struktur, økonomi og visuell profil på planen. Det viktigste nå er å klare å gjennomføre et så bra prosjekt som mulig for 2018 slik at vi kan fortsette det gode arbeidet fra og med 2019. Vi ønsker selvsagt å kunne videreføre dette som en fast ordning.
 
Jeg har lyst til å legge til at det ligger gode muligheter for utvikling i nettverket. Slik vi har planlagt det, vil det gi rom for både ulike uttrykk og formater av forestillinger. Avlsutter Un-Magritt Nordseth.

 

Tekst: Sigrun Drivdal Johnsen, Aug 2017.