Tre dansesentrene med felles søknad til Kulturdepartementet

Dansekulturen i Finnmark, Rogaland og Akershus i møte på Stortinget.

De tre dansesentrene har sendt felles søknad til Kulturdepartementet om støttet til dansekulturen
Dansearena nord, Bærum Kulturhus og Sandnes kunst- og kulturhus var forrige uke i møte på Stortinget for å redegjøre for søknaden som de tre dansesenterne har sendt til Kulturdepartementet i fellesskap. Dansesenterne hadde en konstruktiv dialog med representanter fra regjeringspartiene.

Dansearena nord, Regional arena for Samtidsdans i Sandnes og Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum har søkt Kulturdepartementet om et statstilskudd på kr. 2,5 mill hver.

Denne søknaden svarer på mange av målene Regjeringen Solberg har satt for kultur- og dansefeltet. Sundvoldenerklæringen trekker fram det frie scenekunstfeltet som en særlig satsing. I Statsbudsjettet for 2015 fastslår Statsråd Widvey at regjeringen ønsker å stimulere til et kulturliv som vokser ut av et lokalt engasjement og at man skal dyrke fram sterke regioner som kan gi flere fagmiljøer større tyngde. Dette skal bidra til maktspredning og et profesjonelt kulturliv med scenekunst av høy kvalitet i alle landets regioner.

- Vi mener at søknaden fra våre tre dansemiljøer er et initiativ som bør passe godt inn i regjeringens kulturpolitikk. Arenaene i Bærum, Sandnes og Hammerfest representerer en viktig kulturell infrastruktur innenfor dansefeltet. Med tilskudd over statsbudsjettet vil vi kunne arbeide bedre og mer langsiktig, sier Anders Netland, kunst- og kulturhussjef Sandnes kulturhus og Susanne Næss Nielsen, direktør Dansearena nord.

De tre dansesenterne er viktige produksjonsarenaer for det frie dansefeltet og har en betydelig rolle som formidler av norsk og utenlandsk dans til glede for publikum i hele Norge. Resultatene de tre regionale dansesenterne kan vise til er betydelige. I løpet av 2014 har senterne gjennomført totalt 356 forestillinger med 82 produksjoner for 27 000 publikummere. Det er gitt produsentstøtte til 11 produksjoner, og 33 dansekompanier/prosjekter har co-produsert sine forestillinger i tilknytting til ett eller flere av de tre senterne.

Samlet og hver for oss utgjør senterne viktige søyler i satsingen på ny norsk dansekunst utenfor de tre statsstøttede institusjonene - Den Norske Opera og ballett, Dansens Hus og Carte Blanche.

Kjernen i arbeidet til våre tre organisasjoner er å gjøre det mulig for dansekunsten å utvikle seg faglig, bygge et publikum i landet som helhet, og å tilby større nasjonale og internasjonale nettverk enn det som hittil har vært vanlig. Regjeringen ønsker å bidra til økt konkurranse og bedre kvalitet i hele kulturlivet.

- Der er vi helt på linje, og vi håper derfor at Kulturdepartementet vurderer vår søknad som et viktig bidrag til denne utviklingen. Langsiktige og forutsigbare rammebetingelser er imidlertid en forutsetning for at vi skal kunne sikre og utvikle dette arbeidet i årene som kommer, avslutter Morten Walderhaug, kulturhussjef ved Bærum Kulturhus.

 

Fakta om de tre dansearenaene

Dansearena nord – Hammerfest, Bærum Kulturhus - regionalt kompetansesenter for dans og Sandnes kunst- og kulturhus - Regional Arena for Samtidsdans har hatt dans som satsing i flere år.  Arenaene er støtet av sine respektive kommuner og fylkeskommuner, samt diverse prosjektstøtte fra Kulturrådet og øvrige norske og utenlandske fond og institusjoner.

 

De har arbeidet langs to akser

- Styrke og støtte til det frie profesjonelle dansefeltet.

- Øke interessen for, og kunnskapen om dans i hele Norge.

 

For å oppnå dette har de alle jobbe med flg:

- Formidling av frie, profesjonell danseforestillinger både fra egen region, nasjonalt og internasjonal.

- Styrking av det regionale frie feltet gjennom residenser, egenproduksjoner co-produksjoner og øvingslokaler.

- Støtte for frie grupper.

- Etablering av turnénettverk og bygging av internasjonale dansenettverk.

- Publikumsbyggende tiltak som før- og ettersnakk i forbindelse med forestillingene.

- Betydelig satsing på danseforestillinger for barn og ungdom.

- Kompetansehevende tiltak gjennom workshops og seminarer i samarbeid med gjestende dansere, regionale dansere og utdanningsinstitusjoner. Bærum Kulturhus har også gjennomført et betydelig talentutviklingsarbeid gjennom to "Ut i scenekunsten" prosjekter.

 

Kontaktpersoner

Hammerfest: Susanne Næss Nilsen, epost susanne@dansearenanord.no, mobil 482 43 373

Sandnes: Therese Markhus, epost: markhus@sandnes-kulturhus.no/Anders Netland, epost: netland@sandnes-kulturhus.no - mobil: 478 78 600

Bærum: Morten Walderhaug, E-post: morten.walderhaug@baerum.kommune.no, mobil: 913 09 204

-----

22. juni 2015,

Dansearena nord – Hammerfest

Bærum Kulturhus – regionalt kompetansesenter for dans

Sandnes kunst – og kulturhus – Regional Arena for Samtidsdans