Kaveh Rashidi

Kaveh Rashidi

Stage

Store Sal

Organizer

Bærum Kulturhus

A lecture 

Price: -1 - 370
Duration: 1 time u/pause

Store Sal

Bærum Kulturhus
Claude Monets allé 27
1338 Sandvika

Kaveh Rashidi
10. APRIL kl 19.00
-1 - 370 Kr